Postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja

Na osnovu  člana 1. stav 2., a u skladu sa članom 87. stav 3. članom 70. stav 1., 2. i 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja putem direktnog sporazuma br: 38/19 od 15.01.2019. godine, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma u JP RTV 7 d.o.o. Tuzla, broj: 94/15 od 24.02.2015.godine  i članom 56., Statuta Javnog preduzeća JP RTV 7 d.o.o. Tuzla,(prečišćeni tekst), broj:OPU-IP-201/2015 od 10.06.2015.godineDirektor donosi:

 

ODLUKU o direktnom sporazumu

 

Član 1.

Dirketni sporazum se zaključuje sa ponuđačem REVIS doo Tuzla  za usluge pod nazivom: „usluge revizije finansijskih izvještaja  J.P RTV 7 d.o.o. Tuzla za 2018 godinu“.

 

Član 2.

Ukupna vrijednost nabavke usluga iz člana 1. ove Odluke iznosi 2.500,00 KM bez PDV-a;

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici www.rtv7.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se ugovor.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 38/19 od 15.01.2019. godine.  Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a bila je 3.000,00 KM bez PDV-a što je bilo naznačeno u pozivu za dostavu ponuda.

U skladu sa članom 5. i 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u JP RTV 7 d.o.o. Tuzla (broj: 94/15 od 24.02.2015 godine), JP RTV 7 d.o.o. Tuzla je ispitivalo tržište, te dana 16.01.2019 godine preporučeno putem pošte uputilo poziv za dostavu ponuda na adrese 3 (tri) ponuđača  i to: „REVIS doo Tuzla, AGM 2010 doo Tuzla i Respekt doo za reviziju Tuzla.

Na adresu JP RTV 7 d.o.o. Tuzla blagovremeno su pristigle zapakovane ponude od sva tri gore navedena ponuđača. Dana 21.01.2019 godine, u prostorijama JP RTV 7 d.o.o. Tuzla, lično je dostavljena ponuda ponuđača REVIS doo Tuzla, broj: 02/19 a zavedena pod brojem 53/19 dana 21.01.2019 godine. Dana 23.01.2019, putem pošte, pristigla je ponuda od ponuđača „Respekt doo za reviziju Tuzla,broj: R-20-01/2018 zavedena pod brojem 58/19 dana 23.01.2019 godine i dana 28.01.2019.godineponuđača AGM 2010 doo Tuzla, broj:RP-39-2/19-GF ,zavedena pod brojem 68/19 dana 28.01.2019 godine. Dana 30.01.2019 godine izvršeno je otvaranje ponuda te je konstatovano da ponuda ponuđača REVIS doo Tuzla iznosi 2.500,00 KM bez PDV-a,  ponuda ponuđača Respekt doo za reviziju Tuzla iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a a ponuda ponuđača AGM 2010 doo  Tuzla iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a. Imajući u vidu da je kriterij za vrednovanje ponude bio najniža cijena, te da je ponuđač REVIS doo Tuzla u predmetnom postupku javne nabavke dostavio najnižu cijenu ponude u iznosu od 2.500,00 KM bez PDV-a, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: U postupku direktnog sporazuma nije dozvoljena žalba.

 

 Dostavljeno:

1 x REVIS doo Tuzla

1x Respekt doo za revizju Tuzla

1x AGM 2010 doo Tuzla

1x Odbor za revizju

1x a/a

                                                                                                                                           DIREKTOR JP RTV 7 d.o.o. Tuzla

                                                                                                                                        ___________________________

                                                                                                                                                        Jasna Kapetanović      

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.