Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i BiH

Dana 9.4.2021. godine Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Grada Tuzla je objavila:

„Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godini  u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

1. Četvrti april

2. Deveti maj

3. Petnaesti maj“

Bosna i HercegovinaFederacija Bosna i HercegovinaTuzlanski kantonGRADTUZLAGRADSKO VIJEĆE Komisija za odlikovanja i priznanjaBroj: 01/04-A-4703-2021Tuzla, 7.4.2021. godineNa osnovu člana40. Poslovnika Gradskogvijeća Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj: 9/17., 2/18., 8/19., 3/20., 7/20., 2/21. i 3/21.),člana23. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/07., 5/08. i 6/09. i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 12/18.)i člana3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2021. godini(“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj4/21.), Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskogvijeća Tuzla, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S

za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:1. Četvrti april2.Deveti maj3.Petnaesti majPozivaju se vijećnici i klubovi vijećnika, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, privrednadruštva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu s članom 19. Odluke o javnim priznanjima i članom 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2021. godini dostave obrazloženu inicijativu zadodjelu javnog priznanja u 2021. godini, Komisiji za odlikovanja i priznanja Gradskogvijeća Tuzla, a prema sljedećim:

K R I T E R I J I M A ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

a) Priznanje Povelja Grada TuzlePovelja Grada Tuzle jenajviše tuzlansko priznanje.Povelja se dodjeljuje građanima Tuzle, grupi građanaTuzle i drugim licima kojarade na području Grada Tuzla, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i dječije zaštite, unapređenja i afirmacijetolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti života u Tuzli, u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantovanih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, kao i spašavanjaljudi, imovine, unapređivanja uslova života u Tuzli, unapređivanja demokratije, suživotai afirmacijeugleda Tuzle u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Kriteriji za dodjelu Povelje su:-najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite okoline i drugim oblastima), -objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,-izuzetan doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, -izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokratije i zaštiteosnovnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,-izuzetan doprinos unapređivanju uslova života u Tuzli,-transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Tuzle i Bosne i Hercegovine, -javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci lii rezultati o racionalizatorstvu, pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,-općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz odrađenih oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta i-javno objavljeni ili zvanično pribavljenipodaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine.b) Priznanje Počasni građanin Tuzle Počasnim građaninom Tuzle može se proglasiti osoba koja je dala naročiti doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicije bosanskohercegovačkih naroda, za razvijanje boljeg položaja i ugleda GradaTuzla, njenih odnosa s drugim lokalnim zajednicama u zemlji i inostranstvu te za razvoj Gradau cjelini ili pojedinih njegovihdijelova, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za GradTuzla i Bosnu i Hercegovinu u afirmaciji njihovih vrijednosti u skladu sa općeprihvaćenim načelima savremenog svijeta. c) Priznanje Tuzlanska plaketaTuzlanska plaketa se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle, kao i drugim licima koji rade i djeluju na području GradaTuzla, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, toleranciji i demokratiji, zaštiti na radu i zaštiti okoline, kao i za doprinos za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine u spašavanju ljudi i imovine, unapređivanju uslova života u Tuzli, afirmaciji i razvoju lokalne samouprave i mjesnih zajednica, a samim time i Tuzle, afirmacijiTuzle u zemlji i inostranstvu, kao i unapređivanju socijalnei dječije zaštite. Kriteriji za dodjelu Tuzlanske plakete su:-nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i priznati radovi i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,-mjerljiv doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,-naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,-mjerljiv doprinos unapređenjuuslova života u mjesnoj zajednici,-transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije tuzlanskih vrijednosti,-naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline, -općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruženju građana i sl.),-naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i-mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.d) Priznanje Tuzlanska lentaTuzlanska lenta se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa. Kriteriji za dodjelu priznanja Tuzlanske lente su:-javno objavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,-naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline, -naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i-mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.e) Priznanje Zahvalnica Zahvalnica se dodjeljuje kao znak zahvalnostii odavanje priznanja, u povodu jubileja fizičkih i pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat.Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:-objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Tuzle, kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području GradaTuzla,-objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat.Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja se dostavlja u pisanomobliku i sadrži sljedeće:-ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata kojeg se predlažeza dodjelu javnog priznanja,-oblast iz koje se predlaže,-obrazloženje prijedloga,-raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,-tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže,-naziv javnog priznanja za koje se predlaže.Samoinicijativa za dodjelu javnih priznanja nije dopuštena.

NAPOMENA:Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla zadržava pravo da naknadno od podnosilaca inicijativa zatraži dostavljanje iste u elektronskoj formi. Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godiniostaje otvoren30(trideset)dana od dana objavljivanja.Inicijative koje budu podnesene od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja neće se uzeti u razmatranje.Inicijativa za dodjelu javnog priznanja u zatvorenoj kovertidostavlja se na sljedeću adresu:

Grad TuzlaKomisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla,Ulica ZAVNOBIH-a broj 1175 000 Tuzlasa naznakom:„Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godini –ne otvarati“Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskogvijeća Tuzla

Grad Tuzla/ rtv7

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.