Vlada TK: Novine u Zakonu o javnom okupljanju

Preciznije odredbe o javnom okupljanju

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju. Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanjuje preciznije i jasnije regulisanje odredbizbog lakše praktične primjene od strane policijskih službenika. Neke od izmjena tiču se načina podnošenja prijave mirnog okupljanja i javnog protesta, definisanja vremenskog okvira trajanja javnogokupljanja te mjesta gdje se održava javno okupljanje. Ako se javno okupljanje prijavljuje za više lokacija, potrebno je za svaku lokaciju navesti vrijeme početka i završetka okupljanja, stoji u dokumentu. Novina je također da se mirno okupljanje može održati u vremenu od 8,00 do 22,00 sata. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju bit će po skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru.

Više od 3 miliona KM za poljoprivredne poticaje

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini kojim seodređuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški.Za realizaciju ovog Programa, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.071.300,00 KM. Sredstva su raspoređena na četiri modela a to su biljna i animalna proizvodnja, model kapitalnih ulaganja i ostale vrste podrški. Imajući u vidu odredbe Federalnog zakona, a kako ne bi došlo dodupliciranja podrške po proizvodnjama u oblasti biljne proizvodnje, Programom su planiranasredstva za proizvodnju kukuruza i to za površinu od 1-1,9 ha, s obzirom na to da je kukuruz strateškakultura za pripremu stočne hrane.Također je planirana novčana podrška za proizvodnju kornišona za industrijsku preradučija proizvodnja ima dugu tradiciju na području Tuzlanskog kantona, te se sve veći brojpoljoprivrednih proizvođača bavi proizvodnjom kornišona.Programom je planirana novčana podrška za proizvodnju merkantilnog krompira,proizvodnjupovrća, odnosno jagode u zaštićenom prostoru, proizvodnja voća, otkup voća za preradu napodručju Kantona, te otkup voća za dalju prodaju i izvoz.Također su planirane novčane podrške za proizvodnju gljiva, proizvodnju komposta, podizanjenasada jagodičastog voća, presadnice povrća i ljekovitog bilja.U oblasti animalne proizvodnje Programom je planirana novčana podrška za muzne kraveu liniji otkupa mlijeka kao i podrška za vještačko osjemenjavanje plotkinja.Proizvodnja pilećeg mesa i konzumnih jaja su poljoprivredne djelatnosti odvelikog značaja za TKpa je Programom planirana novčana podrška zapoljoprivredne proizvođače koji utove najamnje 3000 pilića u turnusu, odnosno koji imajunajmanje 3000 koka nosilja u proizvodnji. Budući da je Federalnim programom planirana novčana podrška za uzgoj pčelinjih zajednica za minimalno 20 košnica Programom jeplanirana novčanapodrška za poljoprivredne proizvođače koji imaju 15-19 društava za proizvodnju meda. Također je planirana novčana podrška i za regresiranje kamata nakredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda, kao i podrška organizatorimaproizvodnje za pravna lica koja organizuju člansku i kooperativnu proizvodnju i otkupkornišona.Programom podrški planirana su i sredstva za nabavku nove mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnojproizvodnji, u cilju podizanja nivoa tehničko tehnološke opremljenosti poljoprivrednihgazdinstava i u oblasti prehrambene industrije, te izgradnju sistema za navodnjavanje.U okviru ovog modela planirano je i regresiranje kamata na kredite za kapitalnaulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda, kako bi sekorisnici dodatno stimulisali za investiciona ulaganja. Imajući u vidu da je Federalnim Programom za 2015. godinu u okviru modela ostalih vrstapodrške planirano sufinansiranje troškova penzionog i zdravstvenog osiguranja za registrovanepoljoprivredne obrte, ovim programom nisu planirana sredstva za realizaciju novčane podrške poModelu ruralnog razvoja. Kada je u pitanju model ostalih vrsta podrškiplanirana su sredstva za sufinansiranje realizacije projekata od značaja zaKanton.

Raspodjela sredstava od tehničkog pregleda vozila

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstavaprikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Odlukom se utvrđuju uslovi, kriteriji, način i postupak dodjele namjenskihsredstava za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture uiznosu od 25.000,00 KM. Riječ je o namjenskim sredstvimaMinistarstvatrgovine, turizma i saobraćaja. Sredstva se dodjeljuju neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljajudjelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona.Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama vršit će se isključivo po javnompozivu.Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u Ministarstvu

pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona kao i udruženja koja su registrovana u skladu sazakonom na entitetskom ili državnom nivou.Djelatnost udruženja mora da se odnosi na edukaciju djece i odraslih, povećanjebezbijednosti saobraćaja ili unapređenja nivoa prijevoza putnika, zaštite životne okoline, te

promocije i organizacije sportskih takmičenja i manifestacija iz oblasti saobraćaja, a kojeimaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskogkantona.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Odlukom je odobrena unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu  između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu vlastitih prihoda u iznosu od 5.000,00 KM.U obrazloženju se navodi da je unutrašnja preraspodjela potrebna radi izmirenja obaveza prema volonterima koji se sami finansiraju. Višak planiranih sredstava pojavio se radi manjeg broja prijavljenih kandidata za vanredno školovanje u odnosu na planirani broj kandidata u tekućoj godini.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM d.o.o. “Gradačački sajam” Gradačac na ime pomoći u organizaciji i realizaciji manifestacije “Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije-Sajam šljive” u Gradačcu.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 4.500,00 KM

Kantonalnom tužilaštvu TK za nabavku namještaja.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2014. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona za 2014.godinu, koju je pripremilo Ministarstvopravosuđa i uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je tri odluke o prenosu stalnih sredstava koja su u vlasništvu i knjigovodstveno se vode na Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona a prenose se u vlasništvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona i JU BKC-a Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*