JAVNI OGLAS za prodaju polovnih motornih vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

Na osnovu člana 56.Statuta JP RTV 7  d.o.o. Tuzla, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora  o prodaji rabljenih službenih motornih vozila, broj: NO-555/21 od 29.10.2021.,  direktor Društva objavljuje

JAVNI OGLAS

za prodaju polovnih motornih vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

I Predmet prodaje:

  1. Predmet prodaje je polovno putničko motorno vozilo, i to:marka vozila: CHEVROLET AVEO, boja vozila:siva, broj šasije KL1SF69DJAB137634 ,  broj motora:B12D1264630KC3, vrsta motora: benzin,  snaga motora (kw) 62, radni obujam motora (cm3): 1206, oblik karoserije: AA limuzina, godina proizvodnje: 2012., mjesta za sjedenje: 5, podaci o prvoj registraciji:02.08.2012.godina, eko karakteristike: EURO 4
  • Predmet prodaje je polovno putničko motorno vozilo, i to: marka vozila: ŠKODA FABIA, boja vozila: žuta, broj šasijeTMBPY16Y764449705 ,  broj motora:BME074918, vrsta motora: benzin,  snaga motora (kw) 47, radni obujam motora (cm3): 1198, oblik karoserije: AB limuzina sa zakošenim zadnjim vratima, godina proizvodnje: 2005., mjesta za sjedenje: 5, podaci o prvoj registraciji:23.08.2005.godina, eko karakteristike: EURO 4

II Uslovi prodaje

1.  Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

2. Početna cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati za vozilo pod rednim brojem 1. je u ukupnom iznosu od 4.500,00 KM, a za vozilo pod rednim brojem 2. početna cijena je 1.500,00 KM

3. Način prodaje je javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca. Pravo dostavljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, lično ili putem pošte imaju sva pravna i fizička lica, a dostavljanje istih izvršiti do 08.11.2021. godine do 12 h, na adresu JP RTV 7 d.o.o. Tuzla , Mirze Delibašića broj 4 75000 Tuzla, sa naznakom JAVNI OGLAS – PONUDA ZA POLOVNO MOTORNO VOZILO  u zatečenom stanju – NE OTVARATI

III Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži pismo – ponudu.

1.Ponuda za fizička lica treba da sadrži: 

– podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i bro jtelefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke);

– kopija identifikacionog dokumenta;

– iznos ponude izražen u KM;

– izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju(ovjerenu od nadležnog organa);

– izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda (ovjerenu od nadležnog organa);

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca.

 2.Ponuda za pravna lica treba da sadrži:

 – podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa,fotokopije uvjerenja o poreznoj registraciji kod porezne uprave FBiH i uvjerenja o identifikacionom broju kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH), adresa, broj telefona, bro jžiro računa, broj i naziv banke);

 – ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

– izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju (ovjerenu od nadležnog organa),

– izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda (ovjerenu od nadležnog organa);

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom od strane podnosioca.

IV Dostavljanje ponuda

1.Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom JAVNI OGLAS – PONUDA ZA POLOVNO MOTORNO VOZILO  u zatečenom stanju – NE OTVARATI – treba dostaviti najkasnije do 08.11.2021. godine, do 12, 00 sati, lično ili putem pošte na protokol JP RTV 7 d.o.o.Tuzla

 2.Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje.

 3.Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 08.11.2021.godine u 12, 30 sati na adresi Mirze Delibašića broj 4., u službenim prostorijama JP RTV 7 d.o.o. Tuzla.

4.Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

5.Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač ukoliko ponudi cijenu istu ili veću od početne cijene.

V Tok licitacije

1.Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zasupnika ili punomoćnika.

2.Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila postupka licitacije.

3.Predsjednik Komisije saopštava sadržaj javnog oglasa i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda.

4.Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili početnu ili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatuje se da je vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.

5.Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznosKomisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

6.Ako  se za istu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola JP RTV 7 d.o.o.Tuzla

7.Nakon zaključene licitacije utvrđuje se ponuđač koji je ponudio najpovoljniju cijenu i konstatuje da je vozilo prodato istom.

VI Obaveze kupca

1.Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena-kupac, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od 8 dana od dana proglašenja pobjednika licitacije, nakon čega će se, uz dostavljanje dokaza o uplati, s njim zaključiti kupoprodajni ugovor.Predaja kupljenog predmeta prodaje kupcu- najpovoljnijem ponuđaču će se izvršiti uz potpis zapisnika o primopredaji.

2.Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac.

3.Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati.

4.Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

VII Dodatne informacije

1.Tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici JP RTV 7 d.o.o. Tuzla i objavljen u programskim sadržajima RTV 7 Tuzla .

 2. Dodatne informacije mogu se dobiti u JP RTV 7 d.o.o. Tuzla  svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o prodaji u periodu od 09,00 do 15,00 sati.

3. Vozila se mogu pogledati na parkingu JP RTV 7 d.o.o. Tuzla,  radnim danima u periodu od 01.11. 2021. do 05.11.2021. godine  u periodu od 08,00 do 10,00 sati (uz obaveznu telefonsku najavu na br. 035/366-664 ili na 061/179-969).

4. Kontakt osoba: Almir Jahić.

                                                                               Direktor JP RTV 7 d.o.o. Tuzla:

                                                                                Jasna Kapetanović

5 0 komentara

  1. Hello, Neat post. There's a problem along with your site in internet explorer, may test this?K IE nonetheless is the marketplace leader and a good component to people will miss your magnificent writing due to this problem.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*