Sa redovne sjednice Vlade TK

 

Danas je održana 66. redovna sjednica Vlade TK. Iz Ureda premijera TK izvještavaju o toku sjednice:

Trajno oduzetom robom raspolagat će Kantonalna direkcija robnih rezervi

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o načinu postupanja sa trajno oduzetim predmetima i robom u inspekcijskom postupku. Ovom uredbom uređuje se način postupanja Kantonalne direkcije robnih rezervi sa predmetima i robom trajno oduzetim pravosnažnim prekršajnim nalogom koji je izdat u postupku inspekcijskog nadzora.

Već duži vremenski period postupanje sa oduzetom robom u sudskom i inspekcijskom nazoru predstavlja veliki problem, kako sudova, ako i Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. U cilju kvalitetnog i sveobuhvatnijeg rješavanja ovog problema pokrenuta je inicijativa i odneseni su određeni zakonski propisi kako bi Kantonalna direkcija robnih rezervi u okviru svog proširenog djelokruga rada preuzimala, skladištila čuvala i raspolagala i dalje postupala sa ovom vrstom roba.

Osim direktnih pozitivnih finansijskih efekata po budžet Tuzlanskog kantona koji će uslijediti nakon objedinjavanja svih aktivnosti u okviru Kantonalne direkcije robnih rezervi, bitno je istaći i druge indirektne efekte koji će uslijediti u pogledu rasterećenja sudova i Uprave za inspekcijske poslove TK u pogledu postupanju sa oduzetom robom i predmetima što im u ovom trenutku predstavlja problem.

Utvrđen nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu. Ovim zakonom uređuje se sistem naučno-istraživačkog rada u Tuzlanskom kantonu, utvrđuju se ciljevi i načela, planiranje i ostvarivanje općeg interesa u naučno-istraživačkoj djelatnosti, uslovi osnivanja i rada organizacija koje obavljaju te djelatnosti, stjecanje naučnih i istraživačkih zvanja, način finansiranja programa od općeg interesa, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Razlozi za donošenje ovog Zakona proizlaze iz činjenice da je 2009. godine je donesen Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine, gdje je propisano da će entiteti, kantoni i Brčko Distrikt BiH svojim zakonima o naučno-istraživačkoj djelatnosti urediti pitanja koja nisu propisana ovim Zakonom. Nacrt Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona u redovnu proceduru, te će se nakon provedene javne rasprave Zakon biti utvrđen u formi prijedloga.

Usvojen Plan proljetne sjetve u 2017. godini

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Plan proljetne sjetve u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj plan sačinjen je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 51.372 ha površine, što je neznatno, odnosno za 0,25% manje nego u protekloj godini. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.561 ha, što je 43,92 % od ukupnog plana sjetve, a što je manje za 155 ha u odnosu na 2016. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.090 ha ili 13,80% od ukupnog plana, odnosno 75 ha manje u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 5.060 ha što je za 69,20 ha više u odnosu na prošlu godinu. Industrijskim biljem planira se zasijati 243 ha što je za 54 ha manje u odnosu na 2016. godinu. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 16.418 ha što je za 84 ha više u odnosu na plan iz 2016. godine. Plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Srebrenik, Teočak i Tuzla veći je u odnosu na prošlu godinu, a povećanje plana se kreće od 0,07 % u općini Čelić do 10,01% u općini Tuzla. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Za realizaciju plana proljetne sjetve potrebna sredstva u iznosu od 61.826.313,00 KM, navodi se u Planu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva finansija, sačinjena na osnovu prispjelih na naplatu potraživanja, po osnovu donesenih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po podnesenim apelacijama građana za suđenje u nerazumnom roku u sudovima na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je zaduženo da ovu Informaciju dostavi sudovima na području Tuzlanskog kantona i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BIH na uvid i dalje postupanje. Donesenim Zaključkom od predsjednika sudova na području Tuzlanskog kantona se traži da izvrše uvid u sudske predmete navedene u Informaciji, utvrde kod kojih sudija ima najviše predmeta protiv kojih je podnesena apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zbog dugotrajnog vođenja sudskih postupaka-suđenje u nerazumnom roku, te u tom smislu utvrde da li postoje elementi eventualne odgovornosti u njihovom radu. Ukoliko se utvrdi postojanje elemenata odgovornosti postupajućih sudija traži se od predsjednika sudova da pred VSTV-om pokrenu odgovarajuće postupke, obzirom da se odlukama Ustavnog suda po podnošenimapelacijama zbog suđenja u nerazumnom roku nalaže isplata značajnog iznosa sredstva apelantima, te na taj način nanosi znatna šteta Budžetu Tuzlanskog kantona. Prilikom utvrđivanja dinamike rješavanja pojedinih predmeta od predsjednika sudova je zatraženo da vode računa o dužini trajanja pojedinih sudskih postupaka, zahtijevaju njihovo ažuriranje, te na taj način preduprijede postojanje osnova za podnošenje apelacija protiv tih presuda Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi u Informaciji, najčešći razlog, a može se reći i jedini, za podnošenje apelacija protiv presuda sudova sa područja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH, najčešće od strane fizičkih lica, jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku, pri čemu Ustavni sud u postupku odlučivanja nalaže Vladi Tuzlanskog kantona da apelantu/ima u roku određenom u odluci isplati određeni novčani iznos na ime nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku. Obzirom da je tokom 2016. godine primjetno značajno povećanje ove vrste troškova koji se moraju izmiriti iz budžeta Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je posebnu pažnju posvetila ovoj problematici, a o čemu će upoznati i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvaila danas prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Vlada je ovlastila ministra zdravstva Tuzlanskog kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao reprezentativnim sindikatom, potpiše Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog protokola o vođenjupregovora radi pregovaranja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezamaposlodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije, u oblastizdravstva, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Ovom Odlukom utvrđena je lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za stjecanje prava na pomagala i endoproteze, rokovi korištenja i učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala i endoproteze.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kojeg će sa predstavnicima sindikata u ime Vlade potpisati ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Naime, Kolektivnim ugovorom za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu predviđeno je da će se osnovica za obračun plaće radnika u školama utvrđivati sporazumno između Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata, prije usvajanja Budžeta za narednu godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o procesu odgovaranja na pitanja iz upitnika Evropske komisije od strane kantonalnih organa i institucija. Uprkos brojnim izazovima koji su se javili u ovom procesu, kantonalni organi i institucije su sve svoje obaveze izvršile na vrijeme, tj. pripremile su odgovore na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije za koja su bile zadužene i unijele ih u informacioni sistem. Unosom odgovora u Informacioni sistem završena je prva faza procesa Odgovaranja Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije. Naredna faza podrazumijeva pripremu radne verzije odgovora na pitanja, kao i svih informacija koje će institucije po potrebi naknadno dostavljati. Ova faza treba da bude završena do kraja februara. Radna verzija odgovora bit će predmet tehničke finalizacije u tijelima sistema koordinacije procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Nakon toga uslijedit će verifikacija finalnih odgovora te prevođenje na engleski jezik, stručna redaktura prijevoda i dostava odgovora Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje. Uručenje odgovora Evropskoj komisiji predviđeno je 31.05.2017. godine. Još jedna obaveza koja stoji pred kantonalnim organima i institucijama je dostava prijevoda akata koji su naznačeni kao obavezni prilozi u nekim pitanjima u Informacionom sistemu. Kantonalni organi će u narednom periodu precizno utvrditi koji su to akti, te će se nastojati obezbijediti njihovo zajedničko prevođenje. Krajnji rok za unos takvih akata u sistem je 10. april.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Treći izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH, za period  oktobar 2016 – januar 2017. godine. Kako su to ocijenili i Centri civilnih inicijativa, Vlada TK-a je u odnosu na ostale kantone imala najambiciozniji Akcioni plan i da ga je ostvarila natprosječnim nivoom realizacije. Sve to ima i određene rezultate, a jedan od njih je i da je stopa nezaposlenosti je smanjena za 2-3 posto, što jeste poboljšanje i zaustavljanje višegodišnjeg negativnog trenda.

Kada je u pitanju Tuzlanski kanton procent obuhvata aktivnosti iz Reformske agendeiznosi 85,5%, odnosno da je od ukupno 71 predviđene aktivnosti obuhvaćeno njih 60. U potpunosti su realizirane 22 aktivnosti, za 17 aktivnosti realizacija teče kontinuirano, a za 21 aktivnost realizacija je u toku. Gledajući samo realizaciju, uključujući i aktivnosti čija je realizacija kontinuiranog karaktera, može se reći da je stepen realizacije 55% i da je on nešto veći od stepena realizacije na državnom i entitetskom nivou. Također bitno je istaći i da je Vlada i prije donošenja Akcionog plana donijela niz veoma važnih dokumenata ali se te aktivnosti ne prikazuju u ovim izvještajima.Tuzlanski kanton kao jedan od prvih donio Strategiju razvoja Kantona, Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, ukinuo beneficiju „bijeli hljeb”, donio više mjera za efikasniju naplatu koncesionih naknada, mjera za efikasniju naplatu doprinosa i obaveza sa zdravstvo, Program javnih investicija TK 2016-2018., te niz mjera na povećanju racionalizacije i efikasnosti javne uprave i sl., a efekti svih tih mjera vidljivi su  kroz više finansijskih pokazatelja, visini prikupljenog poreza na dohodak, poreza na dobit, visini prihoda u fondu za zdravstvo i sl.

Zbog tehničkih izmjena koje bi trebale biti izvršene, te korekcija i dopuna projekata koji se nalaze u prethodno usvojenom dokumentu,a sve u cilju obezbjeđenjapreduslova za ozbiljniju rekonstrukciju regionalnih putnih pravaca na području našeg kantona Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se stavlja van snage Odluka o usvajanju Srednjoročnog plana i programa razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama na području Tuzlanskog kantona. Novi, korigovanii dopunjeni dokument Srednjoročnog plana Vlada će razmatrati na jednoj od narednih sjednica.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta Tuzlanskog kantona u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2016. godinu i Program rada Agencije za 2017. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača, na  period od četiri godine.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*