Pročitajte inicijativu koja je pokrenula lavinu: Šta od Lagumdžije traže Tuzlaci

Katastrofalan izborni rezultat doveo do izuzetno teških prilika u SDP-u Katastrofalan izborni rezultat doveo do izuzetno teških prilika u SDP-u

Tuzlanski odbor SDP-a uputio je inicijativu predsjedniku SDP-a, Glavnom odboru SDP-a i Predsjedništvu SDP-a za sazivanje i održavanje hitne sjednice Glavnog odbora, donošenje odluke o održavanju Vanrednog kongresa SDP BiH i utvrđivanje prijedloga kongresnih dokumenata (izmjena i dopuna Statuta SDP BiH), piše bh. novinska agencija Patria.

Inicijativu prenosimo u cjelosti bez ikakvih korekcija.

Odredbom člana 53. stav 1. Statuta SDP BiH, propisano je da se Vanredni kongres SDP BiH saziva, kada Glavni odbor SDP BiH ocijeni da je to neophodno zbog izuzetnosti prilika u BiH ili u SDP-u.

Katastrofalan rezultat na općim izborima održanim 12.10.2014. godine, doveo je do izuzetno teških prilika u SDP BiH. Socijaldemokratska partija BiH je na rubu ponora, našoj Partiji prijeti nestanak sa političke scene i desetine hiljada članova SDP-a očekuje hitni zaokret i demokratizaciju SDP-a. Desetine hiljada članova SDP-a BiH očekuje da se odmah prekine sa odlučivanjem pojedinaca ili grupa, što nalikuje tiraniji, a ne demokratiji.

Članstvo očekuje da se direktno uključi u odlučivanje o izboru predsjednika SDP-a kao i da bude konsultovano o važnim pitanjima putem referendumaa. Ovu praksu socijaldemokratskih i drugih demokratskih partija u Evropi treba propisati i Statuom SDP-a BiH, realizirati u praksi i tek tada će se SDP BiH moći smatrati demokratskom partijom. Osim toga, predsjedništvo SDP BiH je već usvojilo dokument „Jačanje unutarpartijske strukture SDP-a“,

predložen od Savjeta za razvoj SDP BiH, čiji je predsjednik Karlo Filipović, i uputilo Glavnom odboru na usvajanje. Trenutno, u jednom dijelu rukovodstva stvara se atmosfera za hitno sazivanje Kongresa, brzo razrješenje predsjednika SDP-a i još brži izbor novog predsjednika, od strane delegata Kongresa.

Takva praksa svojevrsnog namještanja pobjednika na Kongresu, dovela je SDP u ovakvu situaciju. Po našem mišljenju, ukoliko se Glavni odbor opredijeli za takvu odluku, koja je u interesu jednog ili više konkretnih pojedinaca, a ne u interesu partije, doći će do velikih podjela, sukoba i produbljivanja, i do sada najveće krize SDP-a BiH.

Naš prijedlog, kao i na Predsjedništvu BiH usvojeni prijedlog Savjeta za razvoj SDP-a, predviđa hitno, do kraja ove godine, sazivanje Vanrednog kongresa, samo radi izmjene Statuta SDP-a BiH, u smislu da svi članovi SDP-a biraju predsjednika SDP-a BiH (kao u Njemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj itd.), na istom Kongresu zakazali bi se direktni izbori za predsjednika SDP BiH za 60 dana (da se za trideset dana izvrši ažuriranje evidencije članova SDP-a, sačine birački spiskovi, izaberu izborne komisije, prikupe kandidature i sl, a da drugih 30 dana bude predviđeno za kampanju kandidata).

Nakon izbora predsjednika SDP-a bio bi zakazan još jedan Kongres na kojem bi bili izabrani Glavni odbor i drugi organi i funkcioneri SDP-a. Sve može biti završeno do konca prvog tromjesječja naredne godine. Dakle, predlažemo izmjenu Statuta SDP BiH i omogućavanje svim članovima SDP-a da na direktnim izborima izaberu predsjednika SDP-a BiH. Ovaj prijedlog, istovremeno, omogućava kandidaturu velikog broja kandidata i direktan izbor za predsjednika, onoga koga članstvo SDP-a BiH želi.

Aktivnosti u ovome smjeru naišle bi na podršku članstva i javnosti i omogućilo jačanje i mobilizaciju cjelokupnog članstva, umjesto prijetećeg raspada. Sve bi se dogodilo na demokratski način bez unutarnjih sukoba i izlaganju neugodnostima predsjednika ili nekih članova najužeg rukovodstva SDP-a, koji nesumnjivo, snose najveću odgovornost za debakl SDP-a na izborima.

Zato, na osnovu člana 62, a u vezi sa članom 53. i 56. Statuta SDP BiH – Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, podnosimo slijedeće inicijative:

  1. Zakazivanje i održavanje HITNE sjednice Glavnog odbora SDP-a BiH.
  2. Donošenje Odluke o održavanju Vanrednog kongresa SDP-a BiH, najkasnije u decembru 2014. godine.
  3. Utvrđivanje prijedloga kongresnih dokumenata:

– Izmjena i dopuna Statuta SDP BIH

– Zakazivanje izbora za predsjednika SDP-a BiH, za 22. februar (nedjelja) ili 1.mart(nedjelja) 2015. godine.

– Zakazivanje Kongresa radi iznošenja programa predsjednika SDP-a BiH i izbora Glavnog odbora i drugih organa i funkcionera SDP-a, najkasnije četrdeset dana od dana izbora predsjednika SDP-a BiH na direktnim izborima.

Obrazloženje

1.Odredbom člana 62. Statuta SDP BiH propisano je da je „na zahtjev predsjednika SDP BiH, Predsjedništva SDP BiH ili dvadeset članova Glavnog odbora, predsjednik Glavnog odbora SDP BiH dužan sazvati HITNU sjednicu Glavnog odbora SDP-a BiH i na dnevni red staviti pitanja, koja su podnosioci zahtjeva tražili“.

Smatramo, da će Glavni odbor SDP-a BiH sazivanjem HITNE sjednice pokazati ozbiljnost prema trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Održavanje sjednice sa jasnim demokratskim porukama, u vidu donošenja važnih odluka, pa i onih (izmjena i dopuna Statuta) koji će omogućiti da svaki član SDP-a bira svog predsjednika direktno, a ne od strane 500-tinjak, od kandidata za predsjednika, probranih ljudi na Kongresu, povratit će poljuljano povjerenje u SDP kao partiju sa najvišim demokratskim standardima. SDP bi, preko noći, mogao postati jedinom demokratskom partijom u BiH, čime bi pridobio poštovanje cjelokupnog članstva i šire javnosti.

Zato se nadamo se da će Predsjednik SDP-a BiH i Predsjedništvo SDP-a BiH, predložiti održavanje HITNE sjednice najvišeg tijela SDP-a BiH između dva Kongresa sukladno članu 62. Statuta SDP BiH.

2.Odredbom člana 53. stav 1. Statuta SDP BiH, propisano je da se Vanredni kongres SDP BiH saziva, kada Glavni odbor SDP ocijeni da je to neophodno zbog izuzetnosti prilika u državi BiH ili u SDP-u.

U stavu 2. člana 53. Statuta je propisano, da odluku o održavanju Vanrednog kongresa donosi Glavni odbor 2/3 većinom glasova od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

U članu 53. stav 3. Statuta je propisano da Vanredni kongres saziva Predsjednik SDP-a BiH, a u stavu 4, istog člana je propisano da je „predsjednik SDP-a BiH dužan sazvati Vanredni kongres SDP-a BiH i kada to od njega zatraži jedna petina općinskih odbora SDP BiH, od ukupnog broja općinskih odbora SDP-a BiH iz najmanje tri različite kantonalne/regionalne organizacije“.

Razloge zbog kojih predlažemo održavanje vanrednog Kongresa, naprijed smo obrazložili, pa se nadamo da će Glavni odbor SDP-a BiH zbog izuzetnosti prilika u SDP BiH donijeti odluku o održavanju Vanrednog kongresa i zatražiti od Predsjednika SDP BiH, da sazove Vanredni kongres u skladu sa članom 54. Statuta SDP BiH, a

najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Glavnog odbora BiH ili najkasnije do decembra ove godine.

  1. Odredbom člana 56. stav 1. alineja 3. i 6, propisano je da Glavni odbor SDP BiH:

– „natpolovičnim brojem izabranih članova Glavnog odbora SDP BiH (u daljem tekstu: kvalifikovanom većinom) utvrđuje prijedlog Programa i Statuta SDP BiH“, te njihove izmjene i dopune“ ,

– kao i da „utvrđuje prijedloge kongresnih dokumenata“.

Smatramo, da osnovni dokument i razlog sazivanja Kongresa, trebaju biti IZMJENE I DOPUNE STATUTA SDP BiH, kao najvišeg dokumenta, kojim se utvrđuju prava i obaveze svih članova SDP BiH.

Cilj ove izmjene treba da bude demokratizacija SDP-a, na način da svi članovi SDP BiH, na direktnim izborima biraju predsjednika SDP-a BiH.

Predlažemo slijedeća rješenja, koja bi Statutarna komisija SDP BiH ugradila u izmjene i dopune Statuta SDP BiH:

  1. OPĆE ODREDBE

1.1.Direktni izbori se u SDP BiH provode za izbor Predsjednika SDP-a BiH.

1.2.Pravo učešća u izboru predsjednika SDP-a imaju svi/sve članovi/članice SDP BiH, u skladu sa Statutom i Pravilima donesenim od strane Glavnog odbora.

1.3. Kandidat za predsjednika SDP-a BiH može biti svaka osoba koja je član SDP-a BiH najmanje pet godina.

1.4. Za predsjednika SDP BiH ne može biti kandidovan član/članica SDP-a koji je do sada bio/bila predsjednik SDP BiH u dva i više mandata.

  1. 5. Pravila o načinu kandidiranja i provedbi izbora donosi Glavni odbor SDP BiH.

Odredbe o raspisivanju izbora, tijelima za provođenje izbora, biračkim mjestima, izradi popisa birača, kao i odredbe Statuta SDP BiH koje se trebaju mijenjati da bi se implementirala statutarna rješenja iz tačaka od 1 do 5, pripremiće Glavni odbor SDP BiH i Statutarna komisija, do održavanja hitnog i Vanrednog kongresa ove godine.

(NAP)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*