Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini

Na osnovu člana 40. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla – drugi prečišćeni tekst (“Službeni glasnik
Grada Tuzla”, broj 5/22), člana 23. Odluke o javnim priznanjima Tuzle („Službeni glasnik Općine
Tuzla“, broj: 10/07., 5/08. i 6/09. i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 12/18.) i člana 3. Odluke o
načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2023. godini (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/23.),
Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, raspisuje:
J A V N I K O N K U R S
za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini u povodu obilježavanja sljedećih
značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

 1. Drugi oktobar
 2. Dvadeset peti novembar
  Pozivaju se vijećnici i klubovi vijećnika, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, tijela državne
  vlasti, ustanove, privredna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine
  organizacije i druge pravne osobe da, u skladu s članom 19. Odluke o javnim priznanjima Tuzle i
  članom 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2023. godini dostave obrazloženu
  inicijativu za dodjelu javnog priznanja u 2023. godini, Komisiji za odlikovanja i priznanja Gradskog
  vijeća Tuzla, a prema sljedećim:
  K R I T E R I J I M A ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
  a) Priznanje Povelja Grada Tuzle – pravnim licima
  Povelja Grada Tuzle je najviše tuzlansko priznanje.
  Povelja se dodjeljuje građanima Tuzle, grupi građana Tuzle i drugim licima koja rade na području
  Grada Tuzla, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i
  drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u
  oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i dječije
  zaštite, unapređenja i afirmacije tolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti života u Tuzli, u odbrani
  Tuzle i Bosne i Hercegovine, zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantovanih međunarodnim
  konvencijama, Ustavom i zakonima, kao i spašavanja ljudi, imovine, unapređivanja uslova života u
  Tuzli, unapređivanja demokratije, suživota i afirmacije ugleda Tuzle u Bosni i Hercegovini i
  inostranstvu.
  Kriteriji za dodjelu Povelje Grada Tuzle su:
 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u
  oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite okoline i
  drugim oblastima),
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i
  rezultati,
 • izuzetan doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,
 • izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokratije i zaštite osnovnih prava i sloboda
  čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,
 • izuzetan doprinos unapređivanju uslova života u Tuzli,
 • transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Tuzle i Bosne i
  Hercegovine,
 • javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno
  objavljeni podaci lii rezultati o racionalizatorstvu, pronalascima i izumima čime se povećava
  produktivnost rada i ekonomičnost,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz odrađenih oblasti, odnosno uspješnog privrednog
  društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta i
 • javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine.
  b) Priznanje Počasni građanin Tuzle
  Počasnim građaninom Tuzle može se proglasiti osoba koja je dala naročiti doprinos u afirmaciji
  vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicije bosanskohercegovačkih naroda, za
  razvijanje boljeg položaja i ugleda Grada Tuzla, njenih odnosa s drugim lokalnim zajednicama u
  zemlji i inostranstvu te za razvoj Grada u cjelini ili pojedinih njegovih dijelova, državnik ili dužnosnik
  druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela
  posebno zaslužan za Grad Tuzla i Bosnu i Hercegovinu u afirmaciji njihovih vrijednosti u skladu sa
  općeprihvaćenim načelima savremenog svijeta.
  c) Priznanje Tuzlanska plaketa
  Tuzlanska plaketa se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle, kao i drugim licima koji rade i
  djeluju na području Grada Tuzla, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim
  pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti ljudskih prava i
  sloboda, toleranciji i demokratiji, zaštiti na radu i zaštiti okoline, kao i za doprinos za odbranu Tuzle i
  Bosne i Hercegovine u spašavanju ljudi i imovine, unapređivanju uslova života u Tuzli, afirmaciji i
  razvoju lokalne samouprave i mjesnih zajednica, a samim time i Tuzle, afirmaciji Tuzle u zemlji i
  inostranstvu, kao i unapređivanju socijalne i dječije zaštite.
  Kriteriji za dodjelu Tuzlanske plakete su:
 • nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i priznati radovi i rezultati u
  racionalizaciji, pronalascima i izumima,
 • mjerljiv doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,
 • naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
 • mjerljiv doprinos unapređenju uslova života u mjesnoj zajednici,
 • transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije tuzlanskih vrijednosti,
 • naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, u
  mjesnoj zajednici, udruženju građana i sl.),
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i
  sl.) i
 • mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.
  d) Priznanje Tuzlanska lenta
  Tuzlanska lenta se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov
  doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa.
  Kriteriji za dodjelu priznanja Tuzlanska lenta su:
 • javno objavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Tuzle za postignute
  uspjehe i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,
 • naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i
  sl.) i
 • mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.
  e) Priznanje Zahvalnica
  Zahvalnica se dodjeljuje kao znak zahvalnosti i odavanje priznanja, u povodu jubileja fizičkih i
  pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat.
  Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:
 • objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Tuzle,
  kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području Grada Tuzla,
 • objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat.
  Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja se dostavlja u pisanom obliku i sadrži sljedeće:
 • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice,
  udruženja građana i drugih pravnih subjekata kojeg se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
 • oblast iz koje se predlaže,
 • obrazloženje prijedloga,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
 • tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže,
 • naziv javnog priznanja za koje se predlaže.
  Inicijativa za dodjelu javnih priznanja mora biti potpisana od strane ovlaštenog podnosioca, odnosno
  potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena službenim pečatom ukoliko je podnosilac inicijative
  pravno lice koje u svom poslovanju upotrebljava pečat.
  Samoinicijativa za dodjelu javnih priznanja nije dopuštena.
  Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini ostaje otvoren 30 (trideset)
  dana od dana objavljivanja.
  Inicijative koje budu podnesene od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu
  nepotpune u pogledu sadržaja neće se uzeti u razmatranje.
  Inicijativa za dodjelu javnog priznanja u zatvorenoj koverti dostavlja se na sljedeću adresu:
  Grad Tuzla
  Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla,
  Ulica ZAVNOBIH-a broj 11
  75 000 Tuzla
  sa naznakom:
  „Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini – ne otvarati“
  Komisija za odlikovanja i priznanja
  Gradskog vijeća Tuzla

GRAD TUZLA

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*