Vlada TK o izmjenama Zakona o osnivanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” i stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti

Utvrđene izmjene i dopune Zakona o osnivanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JP Međunarodni aerodrom Tuzla. Jedan od razloga za donošenje Zakona je povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća. Naime, Skupština Tuzlanskog kantona, kao osnivač ovog privrednog društva, odlučila je da poveća osnovni kapital Javnog preduzeća, zbog čega je iznos kapitala potrebno izmijeniti i u Zakonu. Izmjenama je predviđeno da se osnivački ulog, po osnovu prethodnog kreditnog zaduženja Aerodroma, poveća, sa trenutnih 10.000,00 KM, i imovine koja se sastoji od zgrade putničkog terminala, portirnice sa nastrešnicom i parkirališta za automobile, na 4.060.101,64 KM.

Razlog za predlaganje Zakona je i potreba da se otklone uočeni nedostaci u funkcionisanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća, koji je po trenutno važećem Zakonu, mogao imenovati direktora ovog privrednog društva i bez saglasnosti osnivača.

Usvojena Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Kako se navodi u Informaciji, razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona u proteklom periodu odvijao se uglavnom stihijski, bez jasnih vizija i dugoročne strategije razvoja koja bi omogućila da se istraži stanje i struktura postojećih kapaciteta, kao i da se osmisli i planira razvoj svih oblika turizma sa akcentom na specifične oblike za koje postoje komparativne prednosti. Tek u zadnje vrijeme se, na lokalnom nivou, pojavljuju težnje da se ova oblast dugoročnije planira i da se njen razvoj usmjerava u odgovarajućim pravcima.

Razvoj turističke djelatnosti u Tuzlanskom kantonu karakteriše slaba povezanost i koordiniranost aktivnosti koje provode pojedini učesnici u turizmu na jednom prostoru, kao i ne povezanost na višim nivoima. Jedinice lokalne samouprave, kantonalni organi uprave, privatni preduzetnici, kantonalna turistička zajednica nemaju uspostavljenu koordinaciju aktivnosti, a institucije kulture, javna preduzeća i udruženja veoma teško uspostavljaju suradnju u definisanju odgovarajućeg turističkog proizvoda, odnosno cjelovitije i sadržajnije turističke ponude. Ovakav vid ne saradnje učesnika u turističkom razvoju za posljedicu ima nepostojanje prihvatljive, atraktivne turističke ponude, odnosno konkurentnih turističkih proizvoda bez obzira što Tuzlanski kanton posjeduje veoma vrijedne turističke potencijale. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja poduzima aktivnosti na donošenju novog Zakona o turističkim zajednicama kojim se pokušava uspostaviti sasvim nova organizacija koja bi svojim aktivnim djelovanjem u budućnosti otklonila ili značajno ublažila sve anomalije sa kojima se susreće turistička djelatnost.

Između ostalog, pažnju je potrebno usmjeriti na razvoj selektivnih oblika turizma na području Tuzlanskog kantona za koje postoje realne osnove i za kojima postoji tražnja na turističkom tržištu. Imajući u vidu resursnu osnovu na području našeg kantona je moguće razvijati planinski, zdravstveni, kulturni i seoski turizam. Da bi se realizovao barem dio aktivnosti navedenih u Informaciji, a time i ostvarili značajniji ekonomski pomaci u ovoj oblasti, neophodno je, na kantonalnom nivou razviti određeni stepen finansijskih podsticaja za preduzetništvo u turizmu, te nastojati uspostaviti sistem koordinacije sa drugim nivoima vlasti vezano za podsticaje u turizmu i druge vidove finansijske potpore subjektima u turizmu, a sve s ciljem maksimalizacije međusobne zavisnosti između finansijskih sredstava, učinkovitosti preduzetničke infrastrukture, potreba preduzetništva i turističkog razvoja, navodi se u danas usvojenoj Informaciji.

 

Podrška održivom povratku

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, povratnicima na području Tuzlanskog kantona i općina entiteta Republike Srpske (Zvornik, Osmaci, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Milići, Lopare, Modriča, Vukosavlje, Doboj, Ugljevik, Šekovići i Bijeljina). Podnosilac zahtjeva može ostvariti svoja prava pod uslovima da se radi o licu koje ima priznat status povratnika, da do sada on ili članovi njegovog domaćinstva nisu koristili sredstva za održiv povratak (gospodarski objekt ili finansijska sredstva) od strane resornog Ministarstva, te da je dostavio projekt/projektnu ideju za ulaganje sredstava. Prijave za dodjelu donacija moći će se podnijeti nakon raspisivanja javnog poziva.

 

Za sufinansiranje troškova električne energije

u 2015. godini raseljenim licima 118.000,00 KM

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2015.godini. Ovom odlukom utvrđuje se ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije u 2015.godini raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica. Budžetom Tuzlanskog kantona u 2015. godini za ove namjene je predviđeno 118.000,00 KM. Troškovi električne energije u 2015.godini sufinansirat će u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu sezonu, a pravo na sufinansiranje imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu.

 

Ostale odluke

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona kojim se utvrđuju okvir, principi, ciljevi, pitanje vlasništva, mjesta smještaja, troškova održavanja i način upravljanja integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom, kao i aktivnosti, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i rokovi za izvršenje sa tabelom aktivnosti, izrađen od strane Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

 

            Također, Vlada je donijela i Zaključak kojim se preporučuje Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski-klinički centar Tuzla isplati mjesečnu naknadu u punom iznosu za mjesece juli, avgust i septembar 2015.godine, a prema zaključenom ugovoru o regulisanju pružanja bolničke zdravstvene zaštite za 2015.godinu. Naime, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski-klinički centar Tuzla obratila se Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona sa zahtjevom za doznaku tranše u 100% iznosu po osnovu programa zdravstvene zaštite za 2015.godinu. U zahtjevu se ističe da zbog teške likvidne situacije, koja stvara velike poteškoće u izmirenju obaveza prema dobavljačima, veliki broj dobavljača isporuku lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, uslovljava prethodnim avansnim uplatama. Također se navodi da će Ustanova u narednom periodu imati situaciju povećanja broja pruženih usluga, odnosno broja pacijenata koji će biti upućeni u JZU UKC Tuzla, zbog otežanih uslova rada bolnice u Zenici i Bihaću.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije, za korištenje pitke vode izvorišta „Vrelo“ Mionica, privrednom društvu „Vodovod Vrelo“ d.o.o. Gradačac. Koncesija je dodijeljena na period od narednih 20 godina za potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenih mjesta Mionica I, Mionica II, Mionica Centar, dijela MZ Bagdale-Ahmetaši i dijela MZ Tramošnica-Gornje Liporašće, sve u općini Gradačac. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 27.000,00 KM, i ista će biti plaćena prije potpisivanja Ugovora, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,013 KM/m3 fakturisane vode, s tim da ne može biti manja od 1.921,15 KM na godišnjem nivou.

Također, Vlada je donijela i Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora. Prema ovoj odluci u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „PAPAGO“ d.o.o. Lukavac, pristupa se dodjeli koncesije za zahvatanje i flaširanje vode iz bušenog bunara.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona. Jedan od osnovnih razloga za donošenje novog Pravilnika jeste da se nakon dodatne analize poslova iz nadležnosti Ministarstva finansija, a u skladu sa novim Zakonom o budžetima u Federaciji BiH stvorila obaveza formiranja budžetskog inspektorata, odnosno budžetske inspekcije u sastavu Ministarstva finansija i u skladu sa Zakonom o internoj reviziji obaveza obavljanja poslova interne revizije u okviru Ministarstva finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Naime, kako je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija, kojim je formiran Budžetski inspektorat sa izvršiocima glavni budžetski inspektor i budžetski inspektori, a kako ova radna mjesta do sada nisu bila utvrđena Odlukom o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona je bilo potrebno u cilju utvrđivanja prava na plaću i naknade izvršiti dopunu postojeće Odluke.

Obzirom na donošenje ove dvije odluke, Vlada je donijela i Odluku kojom se stavlja izvan snage Odluka o osnivanju Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona. Službenici i namještenici koji su obavljali poslove u Uredu za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona, nastavljaju sa radom kao službenici i namještenici Odjeljenja za internu reviziju u Ministarstvu finansija ili kao službenici i namještenici na drugim poslovima, pod uslovom da ispunjavaju uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 19.103,00 KM sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow racuna“ za sufinansiranje aktivnosti procesa izrade strategije u okviru ILDP-a, u skladu sa Odlukom o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godine. Kako bi se omogućila realizacija ove Odluke Vlada je donijela i Odluku o davanju naloga za prijenos sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 5.000,00KM U.D. „BOMS-expo“ d.o.o. Gračanica na ime refundacije troškova organizacije šestog Međunarodnog sajma poduzetnistva i obrta, „GRAPOS-EXPO 2015“ održanog u Gračanici.

 

Na današnjoj sjednici Vlade je donijela i nekoliko odluka o odobravanju sredstava sa pozicije Kapitalni izdaci za budžetske korisnike. Za nabavku računarske opreme Uredu za zajedničke poslove je odobreno 15.000,00 KM, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak 3.000,00 KM, a Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona 2.000,00 KM.

 

Vlada Tuzlanskog kantona odbila je da prihvati Informaciju o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2014. godini.

 

Današnjom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona odredila je Ministarstvo prostornog uredenja i zaftite okolice Tuzlanskog kantona za nosioca aktivnosti (“focal point”) za uspostavu kantonalae platforme za energijsku efikasnost. Također Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za rad u tri radne grupe za uspostavu kantonalne platfome za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za radnu grupu za razvoj predložaka kantonalnih programa i akcionih planova enesgijske efikasnosti predložen je Goran Mišić iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, za radnu grupu za uspostavljanje energijskog menadžmenta – sistem upravljanja energijskom efikasnošću unutar Kantona predložen je Senad Ovčina iz Ureda premijera, a za Radnu grupu za budžetsko planiranje za projekte energijske etikasnosti predložena je Anisa Mukić iz Ministarstva finansija.

 

 

 

_________________________________

Odjeljenje za informisanje

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*