Održana druga sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Na drugoj sjednici Kantonalnog odbora za razvoj, bilo je riječi o formiranju Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona, šireg konsultativnog tijela koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu.

Odbor je tijelo zaduženo za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, kao i za izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja kantona.Partnerska grupa za razvoj Tuzlanskog kantona djelovat će u skladu sa načelima partnerstva i saradnje i na ovaj način osigurati da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.

Razgovarano je i o procesu prikupljanja podataka za potrebe izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koji će služiti za izradu situacione analize kao osnove izrade navedenog strateškog dokumenta.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), koji su, također, prisustvovali sjednici.

(RTV7)